FLIPPY FLOPPY
.
arthistoryeveryday:

Rooftops, New York City by Edward F. Fisk (ca. 1916)